Vi utvikler et unikt verktøy for generering og administrering av sikkerhetsdatablad. Last ned og prøv vår 14-dagers gratis prøveversjon av SBLCore, uten noen forpliktelser.

UFI-generator

Tast inn MVA-nummer

Formelnummer

Generer ditt UFI

Vil du generere UFI med din egen programvare? UFI-generatorkildekode: C# UFI Generator

Icon support

UFI-kode

UFI eller med andre ord en unik formelidentifikator er en alfanumerisk kode som består av 16 tegn. Målet med UFI er å forenkle identifiseringen av stoffblandingen når du ringer til giftinformasjonssenteret.

Flere
Icon manual

Generering av UFI-kode

Det kreves et foretaksidentifikasjonsnummer og en numerisk formelkode for å opprette UFI-identifikatoren. Etter at denne informasjonen er lagt inn, genereres ønsket UFI-kode.

Flere
Icon time

Å bruke SBLCore

Med SBLCore kan du med ett klikk automatisk opprette den nødvendige UFI-koden og generere en PCN-rapportfil.

Flere

Hva er UFI-koden og hvordan den virker

I samsvar med EU-kommisjonens direktiv (EU) 2017/542 om endring av Europaparlamentets og Rådets direktiv (EU) nr. 1272/2008, innføres et nytt produktmerkingselement. Det er en alfanumerisk kode som kalles UFI (Unique Formula Identifier - unik formelidentifikator). Denne enhetlige identifikatoren består av 16 tegn. Målet med UFI er å forenkle identifikasjon av produkt når du foretar nødanrop til giftinformasjonssentre og å etablere en klar kobling mellom informasjonen som gis til giftinformasjonssentre og produktet (stoffblandingen) som blir markedsført. PCN-portalen (Poison centres notification) har siden 2021 blitt brukt til å yte informasjon.

Icon organization

Hvem har plikt til å sende inn varsel?

Plikten til å merke produktet med UFI-kode og varsle til PCN gjelder først og fremst importører og downstream-brukere.

  • Importerer du produkter fra land utenfor EU?
  • Er dere et selskap som sper ut det opprinnelige produktet og lanserer en ny stoffblanding under deres eget navn?
  • Blander du stoffblandinger av stoffblandinger, eller griper på annen måte inn i produktets formel eller etikett?

I dette tilfellet er du forpliktet til å generere UFI og deretter rapportere informasjonen som en del av varselet til giftinformasjonssentre. Også bedrifter som kjøper ferdige stoffblandinger og deretter endrer disses navn må varsle om produktet under et nytt navn med den opprinnelige UFI for innkjøpsblandinger. På den annen side er distributører som bare videreselger produkter og ikke forandrer produktets formel eller etikett unntatt de nye forpliktelsene.

Hva skal til for å opprette UFI

For å opprette UFI, kreves et foretaksidentifikasjonsnummer og en numerisk produktbetegnelse, den såkalte numeriske formelkoden. Formelkodenummeret kan være et hvilket som helst tall fra 0 til omtrent 268 millioner. Bedrifter må velge en bærekraftig form for produktnummerering for å unngå forvirring og kodeforveksling. Det er mulig å bruke både det eksisterende produktkodesystemet du har introdusert i bedriften din, for eksempel oppskriftskoder eller produktgrupper, eventuelt deler av EAN-koden.

Icon todo
PCN access settings incl. S2S
Notification into PCN portal

Bruk av SBLCore-programvare

For å forenkle arbeidet relatert til disse nyervervede oppgavene, kan SBLCore-programvaren generere den nødvendige UFI-koden etter å ha skrevet inn nødvendig informasjon (foretaks-ID og formelkodenummer). Samtidig lager det på grunnlag av dataene som er tatt med i sikkerhetsdatabladet et PCN-format for rapportering til den nye ECHA-portalen. For å sikre det unike ved koden og for å unngå duplisering av kodene til andre selskaper, benyttes foretakets ID-nummer. I tillegg trenger ikke selskaper å bekymre seg for dekoding av informasjon om formelen for rapporterte stoffblandinger, siden denne informasjonen kun blir gitt til giftinformasjonssentre for å yte nødhjelp i nødssituasjoner. Programvaren inkluderer samtidig en innebygd sjekk av obligatorisk informasjon som kreves av PCN-portalen. Ved hjelp av valideringer varsler den brukeren om eventuelle feil eller manglende informasjon som er nødvendig for en vellykket innrapportering av blandingen.

UFI-utseende og presentasjon

Hvordan ser UFI ut i seg selv og hvordan skal det presenteres? Forkortelsen "UFI" er universell og forblir uendret på alle EU-språk. Den går også foran selve koden. UFI må også være oppført på etiketten. Det er to måter å presentere den på:

UFI: U910-D0V9-D00J-R9D3
UFI: U910-D0V9
D00J-R9D3

Ved inngangen til 2025 vil denne koden måtte finnes obligatorisk på etikettene til alle produkter som er klassifisert som farlige for menneskers helse eller basert på fysiske virkninger. Den finner også - sammen med annen informasjon fra sikkerhetsdatabladet som en del av varselet - veien til PCN-systemet i form av PCN-dokumentasjon. Produkter som ikke er klassifisert som farlige eller klassifisert som miljøfarer, er ikke påkrevd å ha UFI og skal varsles inn. Det anbefales imidlertid at koden og påfølgende varsling brukes for å lette mulig kommunikasjon mellom giftinformasjonssentral og nødanrop.

Icon tag
Icon study

Påkrevd informasjon i varselet

Informasjonen som kreves for varsling er utvidet i forhold til det aktuelle systemet. For eksempel er det nå nødvendig med en fullstendig kjemisk formel, noe som betyr bestanddeler klassifisert som både farlige og ikke-farlige, emballasjens type og størrelse, produktkategorien i henhold til det harmoniserte europeiske produktkategoriseringssystemet (EuPCS), fareinformasjon, merkeelementer, toksikologisk informasjon og informasjon om fysisk-kjemiske egenskaper.

Varslingsplikt og når den trer i kraft

Varslingsdatoen varierer avhengig av bruken av produktet. VarslingsdatoenFor forbrukerbruk er denne datoen satt til 1. januar 2020, for profesjonell bruk til 1. januar 2021 og for stoffblandinger beregnet på industriell bruk til 1. januar 2024. For produkter som allerede er registrert i henhold til nasjonal lovgivning som ikke har gjennomgått noen endring i løpet av denne perioden, forblir den aktuelle varslingen gjeldende til 1. januar 2025. Etter 1. januar 2025 må alle stoffblandinger på markedet registreres i samsvar med de nye kravene i vedlegg VIII til kommisjonsdirektiv (EU) 2017/542.

Icon date-to

Hvordan gå fram for å oppfylle pliktene innenfor rammene av vedlegg VIII:

1
Lag et blandingsnummereringssystem hvor hver stoffblanding har et unikt nummer innenfor ønsket spekter (for å spesifisere; fra 0 til 268,435,455).

Nummereringssystemet er valgfritt, for eksempel det eksisterende bedriftskodingssystemet, oppskriftskoder, en del av EAN-koden kan brukes, en UFI kan genereres for en gruppe produkter med samme formel, men det er nødvendig å velge et bærekraftig nummereringssystem og å sikre at formelnummeret på stoffblandinger ikke gjentas.

Bærekraften for produktnummerering sikres av SBLCore-programvaren, hvor du alltid kan finne produktets formelnummer.
2
Etter at de numeriske formelkodene er valgt, genererer du UFI for hvert produkt ved å bruke SBLCore eller UFI-webgenerator .
Mens du genererer koden, spesifiser produktkategorien (såkalt EuPCS, som er basert på det europeiske produktkategoriseringssystemet).

3
Registrer deg på ECHA-byråets nettsted og bruk programvaren til å utarbeide PCN-dokumentasjon som deretter lastes opp til ECHA-byråets portal for innrapportering.

Check


Hvordan SBLCore fungerer

 

I vår korte video viser vi deg:

  • database over farlige stoffer som følger med programvaren
  • generering av et nytt sikkerhetsdatablad
  • automatisk klassifiseringsbruk
  • funksjonen automatisk utfylling
  • visning og eksport av et sikkerhetsdatablad
  • generering av etikett og etikettark
  • oversettelse av et sikkerhetsdatablad til flere språk
Hvordan SBLCore fungerer
 

First Steps in SBLCore (EN)
First Steps in SBLCore

Contact List (EN)
Contact List

Backup (EN)
Backup

New Substance (EN)
New Substance

Safety Data Sheet (EN)
Safety Data Sheet

Translating (EN)
Translating

Setninger (EN)
Setninger

Labels (EN)
Labels

Custom Label Templates (EN)
Custom Label Templates

Vaskemidler (EN)
Vaskemidler

Classification calculation (EN)
Classification calculation

Classification Balance (EN)
Classification Balance

Substance Database (EN)
Substance Database

Tips and Tricks (EN)
Tips and Tricks

ECHA Substances (EN)
ECHA Substances

SBLCore Blue subscription (EN)
SBLCore Blue subscription

PCN without SDS (EN)
PCN without SDS

PCN access settings incl. S2S (EN)
PCN access settings incl. S2S

Notification into PCN portal (EN)
Notification into PCN portal